Top Perl GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
17226113?v=3 so-fancy 1 9262
43316?v=3 sitaramc 2 7143
1101211?v=3 brendangregg 3 5683
7390180?v=3 openresty 4 4878
1459933?v=3 aldanial 5 4251
89910?v=3 major 6 4150
2636509?v=3 jack000 8 3922
7819248?v=3 x0rz 9 3364
860150?v=3 sarabander 10 2875
3499?v=3 miyagawa 11 2795
41100?v=3 petdance 12 2457
30094?v=3 kraih 13 2275
30610360?v=4 beyondgrep 14 2202
7497148?v=3 sjdy521 15 2195
342708?v=3 duckduckgo 16 2179
21084?v=3 tokuhirom 17 2128
909917?v=3 munin-monitoring 18 2110
1474884?v=3 sullo 19 2042
3392?v=3 tobie 20 1908
6183?v=3 thoughtbot 21 1751
153753?v=3 yaoweibin 22 1686
46604?v=3 theory 23 1552
182275?v=3 dalibo 25 1296