Top Perl GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
17226113?v=3 so-fancy 1 9796
43316?v=3 sitaramc 2 7184
1101211?v=3 brendangregg 3 5877
7390180?v=3 openresty 4 4955
1459933?v=3 aldanial 5 4485
89910?v=3 major 6 4224
2636509?v=3 jack000 8 3936
7819248?v=3 x0rz 9 3382
860150?v=3 sarabander 10 2913
3499?v=3 miyagawa 11 2797
41100?v=3 petdance 12 2463
7497148?v=3 sjdy521 13 2293
30094?v=3 kraih 14 2292
30610360?v=4 beyondgrep 15 2212
342708?v=3 duckduckgo 16 2205
21084?v=3 tokuhirom 17 2134
1474884?v=3 sullo 18 2128
909917?v=3 munin-monitoring 19 2127
3392?v=3 tobie 20 1917
6183?v=3 thoughtbot 21 1782
153753?v=3 yaoweibin 22 1722
46604?v=3 theory 23 1587
182275?v=3 dalibo 24 1502