Top Perl GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
17226113?v=3 so-fancy 1 8883
43316?v=3 sitaramc 2 7003
1101211?v=3 brendangregg 3 5206
7390180?v=3 openresty 4 4691
89910?v=3 major 5 3956
2636509?v=3 jack000 7 3882
1459933?v=3 aldanial 8 3734
7819248?v=3 x0rz 9 3329
860150?v=3 sarabander 10 2743
3499?v=3 miyagawa 11 2645
41100?v=3 petdance 12 2451
30094?v=3 kraih 13 2214
342708?v=3 duckduckgo 14 2141
30610360?v=4 beyondgrep 15 2132
21084?v=3 tokuhirom 16 2121
909917?v=3 munin-monitoring 17 2048
3392?v=3 tobie 18 1890
1474884?v=3 sullo 19 1878
7497148?v=3 sjdy521 20 1776
6183?v=3 thoughtbot 21 1679
153753?v=3 yaoweibin 22 1599
46604?v=3 theory 23 1485
1445228?v=3 jessfraz 25 1316