Top Php GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
958072?v=3 laravel 1 49635
143937?v=3 symfony 2 24297
527621?v=3 thephpleague 3 22227
4986074?v=3 roots 4 18124
993323?v=3 yiisoft 5 17445
7535935?v=3 spatie 6 16324
8863432?v=3 bcit-ci 7 14843
973269?v=3 barryvdh 8 14006
5947812?v=3 friendsofphp 9 13251
603116?v=3 domnikl 10 12054
837015?v=3 composer 11 11990
25218?v=3 sebastianbergmann 12 11786
1836015?v=3 phpoffice 13 11651
296074?v=3 zendframework 14 11013
1221505?v=3 phalcon 15 10740
209254?v=3 doctrine 16 10589
99944?v=3 fzaninotto 17 10569
4840775?v=3 phacility 18 10365
202732?v=3 knplabs 19 10056
23666?v=3 cakephp 20 9808
638632?v=3 guzzle 21 9754
276006?v=3 wordpress 22 9234
11195762?v=3 slimphp 23 9077
194377?v=3 jenssegers 24 8705
529709?v=3 friendsofsymfony 25 8380