Top Php GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
958072?v=3 laravel 1 73805
143937?v=3 symfony 2 70902
25218?v=3 sebastianbergmann 3 44061
7535935?v=3 spatie 4 36631
527621?v=3 thephpleague 5 29778
209254?v=3 doctrine 6 24599
993323?v=3 yiisoft 7 21627
973269?v=4 barryvdh 8 20793
4986074?v=3 roots 9 19959
698038?v=4 matomo-org 10 18840
837015?v=3 composer 11 17425
8863432?v=3 bcit-ci 12 17323
5947812?v=3 friendsofphp 13 16501
1836015?v=3 phpoffice 14 16207
638632?v=3 guzzle 15 15262
603116?v=3 domnikl 16 14623
1221505?v=3 phalcon 17 14562
99944?v=3 fzaninotto 18 14517
23666?v=3 cakephp 19 13983
296074?v=3 zendframework 20 13806
1472352?v=4 overtrue 21 13649
4840775?v=3 phacility 22 11918
202732?v=3 knplabs 23 11871
50654?v=3 danielmiessler 24 11835
11591525?v=3 paragonie 25 11756