Top Powershell GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2674600?v=3 bliker 3 5025
103446?v=3 lukesampson 4 4572
6844498?v=3 azure 5 4370
15639068?v=3 powershellmafia 6 4229
6154722?v=3 microsoft 7 4148
2805326?v=3 powershell 8 4079
22479449?v=3 microsoftdocs 9 3447
811025?v=3 chocolatey 10 3123
25492515?v=3 empireproject 11 2950
133987?v=3 dahlbyk 12 2815
1753291?v=3 samratashok 13 2428
17503663?v=3 adaptivethreat 14 1979
328798?v=3 w4rh4wk 15 1839
13399036?v=3 powershellempire 16 1807
1781087?v=3 mattifestation 17 1787
25502277?v=3 bloodhoundad 18 1779
10997340?v=3 fuzzysecurity 19 1708
6377597?v=3 ramblingcookiemonster 20 1450
6476660?v=3 aspnet 21 1363
2376848?v=3 pester 22 1363
17295051?v=3 danielbohannon 23 1362
26287488?v=4 peewpw 24 1357
5897462?v=3 kevin-robertson 25 1328