Top Processing GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1197580?v=3 processing-js 1 2706
191758?v=3 shiffman 2 2271
636684?v=3 maniacbug 3 767
509469?v=3 jeffthompson 5 434
4075846?v=3 amnonowed 6 412
4837456?v=3 generative-design 7 410
11470279?v=3 optiboot 8 397
1256957?v=3 tsulej 9 371
18577?v=3 feltron 10 340
36225427?v=4 code-bullet 11 322
2124392?v=3 baku89 12 318
235220?v=3 kimasendorf 14 248
181069?v=3 adafruit 15 214
165?v=3 atduskgreg 16 206
192021?v=3 runemadsen 17 171
5661788?v=3 evil-mad 18 169
9582040?v=3 kidswong999 19 161
23752938?v=3 carykh 20 160
11650430?v=3 glitchtools 21 156
133020?v=3 mgiraldo 22 150
343936?v=3 keijiro 23 148
6003329?v=3 openbci 24 143
709615?v=3 sciguy14 25 141