Top Prolog GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
508521?v=3 spiderlabs 2 1215
36012?v=3 larsyencken 3 373
6884283?v=3 swi-prolog 4 347
146569?v=3 anniepoo 5 249
492670?v=3 strangeloop 7 186
43997?v=3 mndrix 10 156
243884?v=3 dotse 11 154
464150?v=3 sebschub 12 148
3160804?v=3 mcsoto 13 144
1274291?v=3 c-cube 14 141
1766988?v=3 emeryth 15 132
7482140?v=3 triska 16 131
425629?v=3 hakank 17 119
14076966?v=3 bitlaw-jp 18 110
1045971?v=3 dragonwasrobot 19 106
1685012?v=3 wouterbeek 20 105
2140053?v=3 logtalkdotorg 21 97
7349971?v=3 teamspoon 22 93
1190232?v=3 attempto 23 92
1014091?v=3 motools 25 81