Top Python GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5458997?v=4 donnemartin 1 89791
119893?v=3 kennethreitz 2 79284
1342004?v=3 google 3 63800
15658638?v=3 tensorflow 4 56466
16748505?v=3 pallets 5 51434
326885?v=4 jakubroztocil 6 44297
27804?v=3 django 7 40897
7396?v=3 mitsuhiko 8 40026
1507452?v=3 ansible 9 37690
1114542?v=3 nvbn 10 37028
1887070?v=3 openai 11 35860
53487?v=3 rg3 12 35586
1655968?v=3 toddmotto 13 35037
324574?v=3 openstack 14 33974
2805331?v=3 requests 15 33240
246302?v=3 josephmisiti 16 32379
16943930?v=3 facebookresearch 17 31782
7977505?v=4 eriklindernoren 18 31516
733635?v=3 scrapy 19 30892
698437?v=3 airbnb 20 30128
326885?v=3 jkbrzt 21 29522
34455048?v=4 keras-team 22 28261
2179708?v=3 minimaxir 23 27543
365630?v=3 scikit-learn 24 27131
1525981?v=3 python 25 27074