Top R GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
4196?v=3 hadley 1 15980
22032646?v=3 tidyverse 2 11280
513560?v=3 rstudio 3 10335
1200269?v=3 ropensci 4 7444
22618716?v=3 r-lib 5 5897
22064?v=3 johnmyleswhite 6 5323
1775316?v=4 thomasp85 7 5163
5671732?v=3 swirldev 8 3295
509878?v=3 hrbrmstr 9 2895
7472151?v=4 qinwf 10 2855
163582?v=3 yihui 11 2762
50278?v=3 twitter 12 2444
17109948?v=3 zonination 13 2377
70271?v=3 toddwschneider 14 2151
3374820?v=3 stan-dev 15 2058
994718?v=4 dgrtwo 16 2029
6899542?v=3 cran 17 2025
952340?v=3 daattali 18 1996
13401460?v=4 mkearney 19 1970
599454?v=3 jennybc 20 1819
844827?v=3 szilard 21 1610
16314060?v=3 ropenscilabs 22 1532
5612024?v=4 rich-iannone 23 1518
346288?v=3 ramnathv 24 1448
626539?v=4 guangchuangyu 25 1419