Top Racket GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
232371?v=3 racket 1 3240
185924?v=3 plt 2 1171
265119?v=3 greghendershott 3 1008
759911?v=3 lexi-lambda 4 906
1425051?v=3 mbutterick 5 882
17710?v=3 tonyg 6 499
141?v=3 technomancy 7 497
232698?v=3 jeapostrophe 8 383
461765?v=3 soegaard 10 376
64192?v=3 takikawa 11 347
5273459?v=3 uwplse 12 337
67294?v=3 dyoo 13 302
43347?v=4 bogdanp 14 267
244723?v=3 samth 15 242
94934?v=3 khinsen 16 235
860640?v=3 emina 17 230
1597415?v=4 michaelburge 18 222
473888?v=3 tyrchen 19 204
489358?v=3 ntoronto 20 184
151250?v=3 dmac 21 174
28275?v=3 orlandohill 22 173
310099?v=3 vishesh 23 168
295034?v=3 mflatt 24 166
28650?v=3 stchang 25 159