Top Ruby GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1503512?v=3 homebrew 1 82709
6183?v=3 thoughtbot 2 75073
4223?v=3 rails 3 68221
3083652?v=3 jekyll 4 38791
220358?v=4 ankane 5 33232
9919?v=3 github 6 32843
127679?v=3 plataformatec 8 30437
3220138?v=3 discourse 9 26223
3483660?v=3 fastlane 10 26005
1086321?v=3 gitlabhq 11 23621
864213?v=3 bayandin 12 21106
161?v=3 ryanb 13 20993
83390?v=3 jondot 14 20580
3747?v=3 intridea 15 20406
8085?v=3 shopify 16 19506
1299?v=3 mitchellh 17 19179
23225142?v=3 huginn 18 18344
9892522?v=3 freecodecamp 19 17574
83835?v=3 cantino 20 17446
17579?v=3 thibaut 21 17315
761456?v=3 hashicorp 22 17093
210414?v=3 ruby 23 16711
10308?v=3 sferik 24 16475
1189714?v=3 cocoapods 25 14747