Top Rust GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
4209276?v=4 sharkdp 1 36687
5430905?v=3 rust-lang 2 34675
456674?v=4 burntsushi 3 23097
2566135?v=3 servo 4 15544
1342004?v=3 google 5 15314
14631425?v=3 rust-lang-nursery 6 14015
4285147?v=3 jwilm 7 10222
7623406?v=3 pistondevelopers 8 8068
20820960?v=3 rust-unofficial 9 7094
1089146?v=3 atom 10 6199
15320511?v=3 autumnai 11 5889
64996?v=3 alexcrichton 12 5752
15812620?v=3 lk-geimfari 13 5592
14909902?v=3 redox-os 14 5499
7853871?v=3 iron 15 5397
14176906?v=3 paritytech 16 5113
7972655?v=4 ivanceras 17 4762
6180?v=3 carllerche 18 4581
391975?v=3 kud1ing 19 4380
175809?v=4 mre 20 4370
503760?v=3 ogham 21 4343
1480321?v=3 sergiobenitez 22 4253
1412254?v=3 tomaka 23 4069
5148717?v=3 uutils 24 3993
5018213?v=3 japaric 25 3934