Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
47359?v=3 apache 1 44067
50278?v=3 twitter 2 42082
17219288?v=3 graphcool 3 15379
57059?v=3 scala 4 14645
319107?v=3 playframework 5 13673
1158012?v=3 sbt 6 11925
1496237?v=3 akka 7 11605
2992963?v=3 predictionio 8 9693
934140?v=3 lihaoyi 9 8600
5313303?v=3 twitter-archive 10 8569
11145783?v=3 gitbucket 11 7045
229272?v=3 mesos 12 5790
3731824?v=3 typelevel 13 5261
1086545?v=3 lhartikk 14 5244
16574?v=3 yahoo 15 5037
1476001?v=3 snowplow 16 4728
688516?v=3 spray 17 4694
4998052?v=3 databricks 18 4659
140370?v=3 ornicar 19 4389
3458585?v=3 mesosphere 20 4369
698437?v=3 airbnb 21 4332
784923?v=3 typesafehub 22 4036
1200131?v=4 tpolecat 23 3988
52038?v=3 rtyley 24 3978