Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
18184602?v=3 atnos-org 226 564
856813?v=3 stripe 227 563
540786?v=3 marcuslonnberg 228 558
509315?v=3 rikvdkleij 229 556
7096180?v=3 strongtyped 230 546
613493?v=3 ruippeixotog 231 543
2670454?v=3 stanch 232 542
18295288?v=3 wavesplatform 233 536
15658638?v=3 tensorflow 234 532
4998112?v=3 markwinter 235 524
4682625?v=3 factorie 236 523
11545921?v=3 nativelibs4java 237 522
4998112?v=3 astonex 238 522
130916?v=3 runarorama 239 517
190982?v=3 scalate 240 517
15843379?v=3 proflin 241 515
1478105?v=3 skrusche63 242 511
317776?v=3 spring-projects 243 506
157424?v=3 salat 244 505
462626?v=3 nulab 245 503
831307?v=3 rtimush 246 502
229679?v=4 fosskers 247 501
5854353?v=3 outr 248 500
6666463?v=3 squeryl 249 500
265524?v=3 centaur 250 497