Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
4725?v=3 rhavyn 301 389
21021?v=3 soundcloud 302 387
16053266?v=3 combust 303 387
497926?v=3 mbonaci 304 385
2675660?v=3 pkinsky 305 384
5874628?v=3 storm-enroute 306 384
5597751?v=3 philwantsfish 307 383
3316602?v=3 scala-graph 308 383
22821011?v=3 vegas-viz 309 381
1175983?v=3 scalamacros 310 379
14154771?v=3 sifive 311 379
6487800?v=3 macroid 312 376
1591876?v=3 orrsella 313 375
11971831?v=3 elodina 314 371
836994?v=3 nrinaudo 315 369
271956?v=3 harsha2010 316 369
103170?v=3 stackmob 317 367
20186710?v=3 scorexfoundation 318 366
14916170?v=3 cld378632668 319 366
16916789?v=3 udashframework 320 365
8433081?v=3 intel-bigdata 321 365
3035238?v=3 epfl-lara 322 362
3707526?v=3 clulab 323 362
1267113?v=3 kakao 324 361
62313?v=3 jaceklaskowski 325 360