Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6207831?v=3 scalaconsultants 301 390
228130?v=3 gideondk 302 390
4725?v=3 rhavyn 303 389
21021?v=3 soundcloud 304 387
16053266?v=3 combust 305 387
497926?v=3 mbonaci 306 385
2675660?v=3 pkinsky 307 384
5874628?v=3 storm-enroute 308 384
5597751?v=3 philwantsfish 309 383
3316602?v=3 scala-graph 310 383
22821011?v=3 vegas-viz 311 381
1175983?v=3 scalamacros 312 379
14154771?v=3 sifive 313 379
6487800?v=3 macroid 314 376
1591876?v=3 orrsella 315 375
11971831?v=3 elodina 316 371
836994?v=3 nrinaudo 317 369
271956?v=3 harsha2010 318 369
103170?v=3 stackmob 319 367
20186710?v=3 scorexfoundation 320 366
14916170?v=3 cld378632668 321 366
16916789?v=3 udashframework 322 365
8433081?v=3 intel-bigdata 323 365
3035238?v=3 epfl-lara 324 362
3707526?v=3 clulab 325 362