Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5486935?v=3 rezerbit 38201 0
5486443?v=3 lukaskellenberger 38202 0
5481938?v=3 kelewap 38203 0
5481663?v=3 daniellu789 38204 0
5480599?v=3 duanedj 38205 0
5479862?v=3 kittyp 38206 0
5479755?v=3 ace-caedmon 38207 0
5478865?v=3 alifirat 38208 0
5478523?v=3 chentao169 38209 0
5478383?v=3 tapcat 38210 0
5477247?v=3 gbchoi 38211 0
5477103?v=4 lockeyo 38212 0
5475953?v=3 dpolshin 38213 0
5475919?v=3 sigmali 38214 0
5475390?v=3 plantimals 38215 0
5472680?v=3 agc3sz 38216 0
5470819?v=3 corey-m-williams 38217 0
5469879?v=3 rsa199 38218 0
5467854?v=3 sarahlag 38219 0
5467279?v=3 kamleshkc2002 38220 0
5466108?v=3 donald-shaw 38221 0
5463882?v=3 jehanzebqayyum 38222 0
5460146?v=3 apepeskul 38223 0
5459451?v=3 sardines 38224 0
5457809?v=3 phenri 38225 0