Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5460146?v=3 apepeskul 38201 0
5459451?v=3 sardines 38202 0
5457809?v=3 phenri 38203 0
5457702?v=3 ranjith-mrk 38204 0
5457600?v=3 kashif-ali-uk 38205 0
5456355?v=3 jaspreetssethi 38206 0
5455668?v=3 natejackels 38207 0
5455534?v=3 sudroy 38208 0
5455387?v=3 jacobluber 38209 0
5453989?v=3 bgabor90 38210 0
5453617?v=3 jwebbed 38211 0
5453170?v=3 hilataba 38212 0
5452469?v=3 auerl 38213 0
5451603?v=3 cdagraca 38214 0
5450973?v=3 jaanjanno 38215 0
5450515?v=3 david-cliqz 38216 0
5448673?v=3 felipevaldes 38217 0
5446516?v=3 intrinsico 38218 0
5446254?v=3 maxillar 38219 0
5445553?v=3 klquast 38220 0
5445494?v=3 vidyaramanathan 38221 0
5443779?v=3 chromygabor 38222 1
5443102?v=3 nmajorov 38223 0
5442577?v=3 micmiu 38224 0
5440491?v=3 shrinivass 38225 0