Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5451603?v=3 cdagraca 38226 0
5450973?v=3 jaanjanno 38227 0
5450515?v=3 david-cliqz 38228 0
5448673?v=3 felipevaldes 38229 0
5446516?v=3 intrinsico 38230 0
5446254?v=3 maxillar 38231 0
5445553?v=3 klquast 38232 0
5445494?v=3 vidyaramanathan 38233 0
5443779?v=3 chromygabor 38234 1
5443102?v=3 nmajorov 38235 0
5442577?v=3 micmiu 38236 0
5440491?v=3 shrinivass 38237 0
5439198?v=3 msg425 38238 0
5437879?v=3 gnomovich 38239 0
5437832?v=3 nicregez 38240 0
5437342?v=3 vpieterse 38241 0