Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5479862?v=3 kittyp 38226 0
5479755?v=3 ace-caedmon 38227 0
5478865?v=3 alifirat 38228 0
5478523?v=3 chentao169 38229 0
5478383?v=3 tapcat 38230 0
5477247?v=3 gbchoi 38231 0
5477103?v=4 lockeyo 38232 0
5475953?v=3 dpolshin 38233 0
5475919?v=3 sigmali 38234 0
5475390?v=3 plantimals 38235 0
5472680?v=3 agc3sz 38236 0
5470819?v=3 corey-m-williams 38237 0
5469879?v=3 rsa199 38238 0
5467854?v=3 sarahlag 38239 0
5467279?v=3 kamleshkc2002 38240 0
5466108?v=3 donald-shaw 38241 0
5463882?v=3 jehanzebqayyum 38242 0
5460146?v=3 apepeskul 38243 0
5459451?v=3 sardines 38244 0
5457809?v=3 phenri 38245 0
5457702?v=3 ranjith-mrk 38246 0
5457600?v=3 kashif-ali-uk 38247 0
5456355?v=3 jaspreetssethi 38248 0
5455668?v=3 natejackels 38249 0
5455534?v=3 sudroy 38250 0