Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5521892?v=3 softval 38276 0
5520358?v=3 rcastillosuazo 38277 0
5517687?v=3 y-p- 38278 0
5516255?v=3 babyhands 38279 0
5516253?v=3 eguching 38280 0
5516139?v=3 marcin-lisowski 38281 0
5514212?v=3 larajanecka 38282 0
5513591?v=3 gaurav-bagga 38283 0
5513085?v=3 ovgu-ttz 38284 0
5512456?v=3 primerlala 38285 0
5512030?v=3 mezlogo 38286 0
5511940?v=3 01es 38287 0
5511927?v=3 hervedarritchon 38288 0
5511032?v=3 utsav2601 38289 0
5509193?v=3 faggtgtta 38290 0
5509152?v=3 oggnik 38291 0
5508197?v=3 clemfante 38292 0
5506666?v=3 xp5t5r 38293 0
5505968?v=3 mhacks-imagesearch 38294 0
5505742?v=3 xiaohansong 38295 0
5504534?v=3 suicausa 38296 0
5504501?v=3 mryonts 38297 0
5502867?v=3 cristinanegrean 38298 0
5498853?v=3 jmschrack 38299 0
5497915?v=3 ividata 38300 0