Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
17570897?v=3 scala-exercises 51 2013
8494302?v=3 spark-jobserver 52 1999
7063723?v=3 alexarchambault 53 1990
267391?v=3 lagom 54 1987
654855?v=3 sryza 55 1977
3413523?v=3 mojojolo 56 1915
18076513?v=3 foundweekends 57 1914
9868?v=4 jrudolph 58 1908
317975?v=3 lift 59 1879
107231?v=3 debasishg 60 1865
899219?v=3 pathikrit 61 1860
3648453?v=3 quantifind 62 1707
7944306?v=3 finagle 63 1705
102698?v=3 n8han 64 1678
998197?v=3 ucb-bar 65 1672
202935?v=3 japgolly 66 1655
5089042?v=3 ensime 67 1619
787427?v=3 gravitylabs 68 1612
7526438?v=3 scalameta 69 1605
366151?v=3 tumblr 70 1570
251374?v=3 spotify 71 1543
15843379?v=3 lw-lin 72 1542
13525856?v=3 sangria-graphql 73 1522
852857?v=3 monix 75 1481