Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
24917177?v=3 coursier 101 1212
202907?v=3 krasserm 102 1191
316049?v=4 travisbrown 103 1186
264469?v=3 tototoshi 104 1184
1024588?v=3 propensive 105 1169
629483?v=3 ochrons 106 1164
1211392?v=3 vmunier 107 1153
41911?v=3 hseeberger 108 1130
1991411?v=3 locationtech 109 1108
68196?v=3 mpeltonen 110 1103
45120?v=3 mongodb 111 1097
2207799?v=3 json4s 112 1094
9054253?v=3 killrweather 113 1084
14128107?v=3 functional-streams-for-scala 114 1077
1115066?v=3 dispatch 115 1074
135347?v=3 sirthias 116 1049
59893?v=3 holdenk 117 1040
1098539?v=3 vkostyukov 118 1032
7045301?v=3 underscoreio 119 1029
160415?v=3 gilt 120 1008
1859417?v=4 julien-truffaut 121 1004
2179670?v=3 chandu0101 122 996
141252?v=3 fthomas 123 988
914805?v=3 lloydmeta 124 985
9135?v=3 paulp 125 985