Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
271571?v=3 dcaoyuan 126 978
29006?v=3 jsuereth 127 977
25232510?v=3 freechipsproject 128 974
19396983?v=3 filodb 129 972
878437?v=3 jetbrains 130 970
344754?v=3 scalaj 131 962
1642319?v=3 yahoojapan 132 961
594563?v=3 mohiva 133 946
865763?v=3 smallnest 134 935
5385602?v=3 slamdata 135 910
118078?v=3 mpilquist 136 909
1529190?v=3 scopt 137 895
6844498?v=3 azure 138 892
1379459?v=3 openbankproject 139 884
41667?v=4 pawelkaczor 140 876
24532033?v=3 suzaku-io 141 861
5839438?v=3 bigdatagenomics 142 856
10988?v=3 etorreborre 143 850
156745?v=3 jdegoes 144 847
24917200?v=4 jupyter-scala 145 843
57538?v=3 xerial 146 816
120979?v=3 ktoso 147 810
5998302?v=3 scoverage 148 806
4494623?v=3 dnvriend 149 804
274947?v=3 cvogt 150 802