Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
274947?v=3 cvogt 151 802
3493976?v=3 tuplejump 152 802
294849?v=3 miguno 153 802
446202?v=3 fehmicansaglam 154 792
24832036?v=3 wartremover 155 789
1564818?v=3 zalando 156 788
2175977?v=3 gregdurrett 157 786
5976976?v=3 skinny-framework 158 776
1294940?v=4 eaplatanios 159 774
650738?v=3 felixgborrego 160 769
77193?v=3 mandubian 161 768
461170?v=3 etaty 162 765
1082675?v=3 t2v 163 763
19658?v=3 seratch 164 760
3075798?v=3 nscala-time 165 755
6798345?v=3 oncue 166 754
6407041?v=3 reactivex 167 752
106760?v=3 cb372 168 750
1303505?v=3 knoldus 169 749
6895190?v=3 jacksu 170 739
1174378?v=3 ezhulenev 171 732
65043?v=3 jamesward 172 728
2027722?v=3 scalatest 173 726
1062875?v=3 velvia 174 720
1266954?v=3 wandoulabs 175 720