Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
3493976?v=3 tuplejump 151 802
294849?v=3 miguno 152 802
446202?v=3 fehmicansaglam 153 792
24832036?v=3 wartremover 154 789
1564818?v=3 zalando 155 788
2175977?v=3 gregdurrett 156 786
5976976?v=3 skinny-framework 157 776
650738?v=3 felixgborrego 158 769
77193?v=3 mandubian 159 768
461170?v=3 etaty 160 765
1082675?v=3 t2v 161 763
19658?v=3 seratch 162 760
3075798?v=3 nscala-time 163 755
6798345?v=3 oncue 164 754
6407041?v=3 reactivex 165 752
106760?v=3 cb372 166 750
1303505?v=3 knoldus 167 749
6895190?v=3 jacksu 168 739
1174378?v=3 ezhulenev 169 732
65043?v=3 jamesward 170 728
2027722?v=3 scalatest 171 726
1294940?v=4 eaplatanios 172 723
1062875?v=3 velvia 173 720
1266954?v=3 wandoulabs 174 720
1084535?v=3 unfiltered 175 714