Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1084535?v=3 unfiltered 176 714
28159176?v=3 frees-io 177 711
16490874?v=3 monixio 178 709
332812?v=3 julienrf 179 704
810447?v=4 danielasfregola 180 703
1141564?v=3 scalastyle 181 698
6595993?v=3 scodec 182 689
1258323?v=3 knowitall 183 686
156425?v=3 rayroestenburg 184 684
1667837?v=3 dbpedia-spotlight 185 683
37715?v=3 puffnfresh 186 680
1402695?v=3 h2oai 187 677
10194147?v=3 rbmhtechnology 188 676
10988606?v=3 deeplearning4j 189 673
23585681?v=3 scalapb 190 672
6422080?v=3 monifu 191 667
4425909?v=3 csug 192 666
15095906?v=3 quasar-analytics 193 666
184683?v=3 eed3si9n 194 665
424946?v=3 earldouglas 195 663
8586929?v=3 gearpump 196 653
993737?v=3 iheartradio 197 652
1013987?v=3 antox 198 652
5809764?v=3 scalafx 199 641
6106698?v=3 mightypirates 200 637