Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
28159176?v=3 frees-io 176 711
16490874?v=3 monixio 177 709
332812?v=3 julienrf 178 704
1141564?v=3 scalastyle 179 698
6595993?v=3 scodec 180 689
1258323?v=3 knowitall 181 686
156425?v=3 rayroestenburg 182 684
1667837?v=3 dbpedia-spotlight 183 683
37715?v=3 puffnfresh 184 680
810447?v=4 danielasfregola 185 677
1402695?v=3 h2oai 186 677
10194147?v=3 rbmhtechnology 187 676
10988606?v=3 deeplearning4j 188 673
23585681?v=3 scalapb 189 672
6422080?v=3 monifu 190 667
4425909?v=3 csug 191 666
15095906?v=3 quasar-analytics 192 666
184683?v=3 eed3si9n 193 665
424946?v=3 earldouglas 194 663
8586929?v=3 gearpump 195 653
993737?v=3 iheartradio 196 652
1013987?v=3 antox 197 652
5809764?v=3 scalafx 198 641
6106698?v=3 mightypirates 199 637
83128?v=3 boundary 200 635