Top Scheme GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1376999?v=3 cisco 1 3907
2109913?v=3 opencog 2 1473
1168260?v=3 webyrd 3 1452
320972?v=3 aoh 4 1330
105766?v=3 eholk 5 1165
4355134?v=3 part-cw 6 1050
396124?v=3 yinwang0 7 787
744556?v=3 jeffbezanson 8 730
190598?v=4 shirok 9 614
6441?v=3 namin 10 606
536854?v=3 huangz1990 11 582
2339120?v=3 mwand 12 573
916372?v=3 neo4j-contrib 13 562
41087?v=3 pkrumins 14 560
3848910?v=3 jiacai2050 15 533
5121092?v=3 ashinn 16 492
113071?v=3 akeep 17 442
1342004?v=3 google 18 434
3486185?v=3 minikanren 19 355
8541485?v=3 picrin-scheme 20 345
19734?v=3 nalaginrut 21 337
36426?v=3 vyzo 22 301
815268?v=3 hgneng 23 286
452021?v=3 scheme 24 264
13073578?v=3 the-little-prover 25 264