Top Shaderlab GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
7830161?v=4 qianmo 1 1402
5907064?v=3 candycat1992 2 776
343936?v=3 keijiro 3 661
8326814?v=4 setchi 4 331
5668352?v=3 chenjd 5 286
1576570?v=3 sideeffects 6 262
225349?v=3 ellioman 7 193
13039680?v=3 unitytechnologies 8 177
426196?v=3 unity-technologies 9 144
19894116?v=4 jpbotelho 10 137
8846132?v=3 josh015 11 133
20754565?v=3 worldofzero 12 91
4484285?v=3 cubedparadox 13 90
675439?v=3 chaser324 14 83
6460973?v=3 centribo 15 61
13568346?v=3 vux427 16 59
493433?v=3 hecomi 17 58
7010398?v=3 slavaobninsk 18 58
1232977?v=3 h-man 19 54
22460579?v=4 thelindseyreid 20 53
860717?v=3 toxicfork 21 46
1585507?v=3 alexanderocias 22 45
30571340?v=4 supyrb 23 42
11443416?v=3 brokenvector 24 36
5563203?v=3 atwooddeng 25 34