Top Shell GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
257?v=3 robbyrussell 1 66299
89353?v=3 creationix 2 24999
25254?v=3 tj 3 21074
81942?v=3 mathiasbynens 4 19840
83844?v=3 nvie 5 19580
17152571?v=3 open-guides 6 19200
1642492?v=3 dokku 7 16694
567410?v=3 zsh-users 8 16506
2603?v=3 sstephenson 9 15075
10675212?v=3 rbenv 10 14302
647?v=3 progrium 11 13735
8289877?v=3 tmux-plugins 12 13484
16530698?v=3 pyenv 13 13292
7739233?v=3 docker-library 14 13064
32347203?v=4 streisandeffect 15 13055
8945656?v=4 k4m4 16 12163
6183?v=3 thoughtbot 17 11762
144984?v=3 jlund 18 11515
1828073?v=3 fish-shell 19 10927
10100576?v=3 powerline 20 10903
13209832?v=3 source-foundry 21 10635
2723?v=3 holman 22 10277
99367?v=3 xdissent 23 10020
14909902?v=3 redox-os 24 9126
63651?v=3 yyuu 25 8820