Top Shell GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
257?v=3 robbyrussell 1 68069
89353?v=3 creationix 2 25870
25254?v=3 tj 3 21442
81942?v=3 mathiasbynens 4 20121
83844?v=3 nvie 5 19863
17152571?v=3 open-guides 6 19448
567410?v=3 zsh-users 7 17193
1642492?v=3 dokku 8 16941
2603?v=3 sstephenson 9 15179
10675212?v=3 rbenv 10 14437
16530698?v=3 pyenv 11 13997
8289877?v=3 tmux-plugins 12 13853
647?v=3 progrium 13 13746
7739233?v=3 docker-library 14 13692
32347203?v=4 streisandeffect 15 13517
8945656?v=4 k4m4 16 12491
6183?v=3 thoughtbot 17 11873
144984?v=3 jlund 18 11521
10100576?v=3 powerline 19 11325
1828073?v=3 fish-shell 20 11188
13209832?v=3 source-foundry 21 10750
2723?v=3 holman 22 10371
99367?v=3 xdissent 23 10026
14909902?v=3 redox-os 24 9468
17241029?v=4 alex000kim 25 9468