Top Shell GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
257?v=3 robbyrussell 1 62261
89353?v=3 creationix 2 23092
25254?v=3 tj 3 20141
81942?v=3 mathiasbynens 4 19199
83844?v=3 nvie 5 18937
17152571?v=3 open-guides 6 18474
1642492?v=3 dokku 7 16010
567410?v=3 zsh-users 8 14916
2603?v=3 sstephenson 9 14791
10675212?v=3 rbenv 10 13940
647?v=3 progrium 11 13711
8289877?v=3 tmux-plugins 12 12693
32347203?v=4 streisandeffect 13 12093
16530698?v=3 pyenv 14 12011
7739233?v=3 docker-library 15 11892
144984?v=3 jlund 16 11505
8945656?v=4 k4m4 17 11466
6183?v=3 thoughtbot 18 11410
13209832?v=3 source-foundry 19 10377
1828073?v=3 fish-shell 20 10322
2723?v=3 holman 21 10076
99367?v=3 xdissent 22 9981
63651?v=3 yyuu 23 8820
14909902?v=3 redox-os 24 8381
93816?v=3 sorin-ionescu 25 8346