Top Smali GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1356658?v=3 calebfenton 1 2510
25254617?v=3 ahmyth 2 757
1193973?v=3 sensepost 4 386
11244347?v=3 yanbin92 5 312
8952399?v=3 reverseengineeringer 7 156
12297644?v=3 sslab-gatech 8 132
285821?v=3 shanewilton 9 114
13349884?v=3 pillfill 10 113
1274540?v=3 micode 11 74
2102185?v=3 amirzaidi 12 69
5381861?v=3 matthewbooth 13 68
7005888?v=3 flymeos 14 64
1331650?v=3 burgerz 15 64
4354556?v=3 xxxyanchenxxx 16 52
3642?v=3 phhusson 17 50
17923188?v=3 shenxdtw 18 44
1058972?v=3 acid-miuipolskapl 19 41
17048125?v=3 superviral 20 34
24380773?v=3 fourbrother 21 32
5378164?v=3 wuxianlin 22 29
7327747?v=3 jayandroid 23 29
11271051?v=3 mi-global 24 26
13325696?v=3 tosplus 25 25