Top Smarty GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
8233834?v=3 kubernetes 1 2657
1256199?v=3 anapsix 4 480
307976?v=3 hintjens 5 447
1299?v=3 mitchellh 6 424
6435067?v=3 rancher 7 416
410322?v=3 seanfisk 8 329
20967456?v=3 booksbyus 9 290
962099?v=3 stefanjudis 10 278
11674347?v=3 cookeem 11 220
2815696?v=3 prestashop 12 205
254434?v=3 analytically 13 197
469968?v=3 apsl 14 193
323498?v=3 kleiram 15 188
1046149?v=3 advocaite 16 135
8978295?v=3 foreversmart 18 117
4242847?v=3 sapcc 19 115
1671445?v=3 shaunr 20 112
87383?v=3 cloudera 21 101
1140613?v=3 shadowss 22 99
4449608?v=3 nodebb 24 97
5446553?v=3 bitnami 25 97