Top Sqlpl GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2688558?v=3 brentozarultd 51 18
10905263?v=3 fissehab 54 17
273891?v=3 anthonydb 55 16
13405684?v=3 tsqlt 56 15
1223630?v=3 atomboy 57 15
12035694?v=3 atlarge-research 58 15
1404432?v=3 isabolic 60 14
22937983?v=4 birgittahauser 61 14
2130892?v=3 randolfgeist 63 14
698942?v=3 dani3lsun 67 12
30172374?v=4 darko-martinovic 68 12
397213?v=3 rohitsies 69 12
540720?v=3 apress 70 11
5403667?v=3 silicon-valley-data-science 71 11
17282530?v=4 rafael-trevisan 72 11
4387576?v=3 code4sa 73 11