Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 38978
484656?v=4 vsouza 2 34882
7774181?v=3 alamofire 3 30819
366926?v=3 danielgindi 4 26017
752338?v=3 yalantis 5 23466
1340892?v=3 hyperoslo 6 22308
15808174?v=4 serhii-londar 7 20875
3422977?v=3 reactivecocoa 8 20822
2227731?v=3 xmartlabs 9 18039
8858017?v=3 swiftyjson 10 17847
1019875?v=3 onevcat 11 17629
379033?v=3 vapor 12 17608
4722515?v=3 raywenderlich 13 17422
235645?v=4 malcommac 14 16935
573856?v=3 jakelin 15 16149
3006190?v=3 shadowsocks 16 15714
3359850?v=3 lkzhao 17 15659
475463?v=3 matteocrippa 18 14288
10069574?v=3 cosmicmind 19 13891
3916492?v=4 soapyigu 20 13809
14945043?v=3 perfectlysoft 21 13798
3382607?v=4 ochococo 22 13212
10639145?v=3 apple 23 13156
6407041?v=3 reactivex 24 12857
889949?v=3 marmelroy 25 12850