Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 38978
7774181?v=3 alamofire 2 30819
484656?v=4 vsouza 3 27110
366926?v=3 danielgindi 4 26017
752338?v=3 yalantis 5 23466
1340892?v=3 hyperoslo 6 22308
3422977?v=3 reactivecocoa 7 20822
2227731?v=3 xmartlabs 8 18039
8858017?v=3 swiftyjson 9 17847
1019875?v=3 onevcat 10 17629
379033?v=3 vapor 11 17608
4722515?v=3 raywenderlich 12 17422
573856?v=3 jakelin 13 16149
3006190?v=3 shadowsocks 14 15714
3359850?v=3 lkzhao 15 15659
475463?v=3 matteocrippa 16 14288
15808174?v=4 serhii-londar 17 14273
10069574?v=3 cosmicmind 18 13891
14945043?v=3 perfectlysoft 19 13798
10639145?v=3 apple 20 13156
6407041?v=3 reactivex 21 12857
889949?v=3 marmelroy 22 12850
373016?v=3 ipader 23 12724
7809696?v=3 snapkit 24 12367
1065452?v=3 mengto 25 12064