Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
373016?v=3 ipader 26 12724
7809696?v=3 snapkit 27 12367
1065452?v=3 mengto 28 12064
9146792?v=3 carthage 29 11741
587614?v=4 shu223 30 11687
219689?v=3 lexrus 31 11465
8478049?v=3 lhc70000 32 11307
570797?v=3 andreamazz 33 11240
1562134?v=4 tristanhimmelman 34 11029
967800?v=3 johncoates 35 10893
7575099?v=3 realm 36 10738
1468993?v=4 krzysztofzablocki 37 10653
1548468?v=3 mortenjust 38 10519
2466701?v=3 johnsundell 39 10499
8083968?v=3 quick 40 10397
698982?v=3 allenwong 41 9842
931655?v=4 devxoul 42 9757
14804033?v=4 marcosgriselli 43 9432
22351667?v=3 mozilla-mobile 44 9361
16882981?v=3 ibm-swift 45 9328
58962?v=3 mxcl 46 9213
474246?v=4 roberthein 47 8939
15903991?v=3 rxswiftcommunity 48 8753
212465?v=3 robb 49 8730
4064333?v=3 fullstackio 50 8625