Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5519152?v=3 zinzem 60651 0
5518515?v=3 jezdikm 60652 0
5518442?v=4 fourni-j 60653 0
5513065?v=4 zyedidia 60654 0
5512552?v=4 timqian 60655 0
5511517?v=3 github-arong 60656 0
5510793?v=3 ggruen 60657 0
5508666?v=3 hellodough 60658 0
5508362?v=3 wswift1 60659 0
5507098?v=3 dawiddr 60660 0
5505146?v=3 david153 60661 0
5503959?v=3 deemonzter 60662 0
5498494?v=3 natsweeney 60663 0
5497974?v=3 lihanchen 60664 0
5496907?v=3 scotsman2k 60665 0
5496186?v=3 jdthamores 60666 0
5493674?v=3 mkelley64 60667 0
5492029?v=3 adamxiaotcao 60668 0
5491695?v=3 ldong 60669 0
5489647?v=3 mynameiskir 60670 0
5486774?v=3 tatsuyard 60671 0
5485808?v=3 if12b062 60672 0
5484163?v=3 yanhaogoogle 60673 0
5483441?v=3 rockarloz 60674 0
5482824?v=3 leg10nmx 60675 0