Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
264106?v=3 moya 51 8549
346853?v=3 hollance 52 8417
2552214?v=3 philackm 53 8241
2284279?v=4 onmyway133 54 8154
422119?v=4 pigigaldi 55 8007
67184?v=3 insidegui 56 7951
1567433?v=4 kean 57 7427
20221209?v=3 ibanimatable 58 7332
2891970?v=3 delba 59 7237
2082134?v=4 marty-suzuki 60 7089
498669?v=3 ankurp 61 7024
9011062?v=3 hearst-dd 62 6989
4948012?v=4 ninjaprox 63 6862
8847821?v=3 typelift 64 6647
758033?v=3 krzyzanowskim 65 6603
6221298?v=3 flexmonkey 66 6497
6183?v=3 thoughtbot 67 6357
120676?v=3 kickstarter 68 6318
798235?v=3 yannickl 69 6304
905059?v=4 daltoniam 70 6180
12739462?v=3 zewo 71 6045
633862?v=4 icanzilb 72 6011
52870?v=3 soffes 73 5929
10406525?v=3 exyte 74 5867
2127912?v=4 johnlui 75 5827