Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1409041?v=4 juanpe 76 5772
57446?v=4 zenangst 77 5753
17364220?v=3 qutheory 78 5736
49688?v=3 nickoneill 79 5722
16023071?v=3 reswift 80 5647
7514530?v=3 catchchat 81 5646
40610?v=3 kishikawakatsumi 82 5640
3436659?v=3 gontovnik 83 5537
26942034?v=3 swift-ai 84 5530
7347118?v=4 ra1028 85 5475
216089?v=3 alisoftware 86 5421
7659?v=3 mattt 87 5411
658?v=3 stephencelis 88 5370
197767?v=3 fastred 89 5266
1129119?v=3 louisdh 90 5078
5816878?v=3 goktugyil 91 5071
24159?v=3 raulriera 92 5061
82592?v=3 square 93 5061
25029478?v=3 swifterswift 94 5000
44164?v=3 kylef 95 4969
1287724?v=4 zhuhaow 96 4955
6335975?v=3 younatics 97 4939
329318?v=3 ashleymills 98 4896
618233?v=3 mac-cain13 99 4858
212270?v=3 ianyh 100 4851