Top Swift GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
854860?v=4 artsabintsev 101 4847
4548082?v=3 shinobicontrols 102 4812
880411?v=3 evgenyneu 103 4770
9559558?v=3 collinhundley 104 4764
11733014?v=4 sventiigi 105 4754
2075801?v=3 entotsu 106 4670
35670541?v=4 declarativehub 107 4661
2609775?v=4 cruisediary 108 4643
8600207?v=3 haneke 109 4643
28117067?v=3 pagemenu 110 4612
1088217?v=4 3lvis 111 4611
2039987?v=3 yoavlt 112 4562
698437?v=3 airbnb 113 4536
13442331?v=4 beaunouvelle 114 4518
2439146?v=3 patchthecode 115 4505
15314264?v=3 reactivekit 116 4485
24867377?v=3 swiftgen 118 4447
5232779?v=4 sunshinejr 119 4446
6740223?v=4 bohdanorlov 120 4439
3658887?v=3 balestrapatrick 121 4352
435208?v=3 nixzhu 122 4351
6086409?v=3 mamaral 123 4349
722366?v=4 ephread 124 4345
1641795?v=3 vikmeup 125 4308