Top Tex GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
7366472?v=3 tldr-pages 1 16485
24405523?v=3 exacity 2 16071
12528769?v=3 terryum 3 13830
620768?v=3 soulmachine 4 8733
10060760?v=3 jikexueyuanwiki 5 7658
2044088?v=4 dennisyurichev 7 5999
2044088?v=3 dennis714 8 5856
4818719?v=3 tuhdo 9 4310
1484002?v=3 posquit0 11 3896
206480?v=3 karlseguin 12 3358
332938?v=3 liuxinyu95 13 3317
2034067?v=3 vdumoulin 14 3109
59276?v=3 cplusplus 15 2737
115270?v=3 matze 16 2676
601206?v=3 hmemcpy 17 2209
5971154?v=3 crypto101 18 1966
1846373?v=3 deedy 19 1940
1882093?v=3 allendowney 20 1896
4196?v=3 hadley 21 1813
53797?v=3 mavam 22 1635
6874363?v=3 mrzool 23 1597
675230?v=3 mikespook 25 1476