Top Tex GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
24405523?v=3 exacity 1 14063
12528769?v=3 terryum 2 12696
7366472?v=3 tldr-pages 3 11255
620768?v=3 soulmachine 4 8367
10060760?v=3 jikexueyuanwiki 5 6870
2044088?v=3 dennis714 7 5833
4818719?v=3 tuhdo 8 4191
1484002?v=3 posquit0 10 3286
206480?v=3 karlseguin 11 3242
332938?v=3 liuxinyu95 12 3210
59276?v=3 cplusplus 13 2572
2034067?v=3 vdumoulin 14 2500
115270?v=3 matze 15 2492
5971154?v=3 crypto101 16 1912
601206?v=3 hmemcpy 17 1882
1846373?v=3 deedy 18 1814
4196?v=3 hadley 19 1687
1882093?v=3 allendowney 20 1665
6874363?v=3 mrzool 21 1551
53797?v=3 mavam 23 1486
12891?v=3 jbrownlee 24 1429
675230?v=3 mikespook 25 1397