Top Tex GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
24405523?v=3 exacity 1 16832
12528769?v=3 terryum 3 14247
620768?v=3 soulmachine 4 8966
10060760?v=3 jikexueyuanwiki 5 8079
4818719?v=3 tuhdo 6 6497
2044088?v=4 dennisyurichev 8 6076
2044088?v=3 dennis714 9 5856
1484002?v=4 posquit0 10 4171
206480?v=3 karlseguin 12 3410
2034067?v=3 vdumoulin 13 3385
332938?v=3 liuxinyu95 14 3361
59276?v=3 cplusplus 15 2818
115270?v=3 matze 16 2771
601206?v=3 hmemcpy 17 2353
1882093?v=3 allendowney 18 1996
1846373?v=3 deedy 19 1996
5971154?v=3 crypto101 20 1992
4196?v=3 hadley 21 1869
53797?v=3 mavam 23 1660
6874363?v=3 mrzool 24 1632
675230?v=3 mikespook 25 1540