Top Vala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2702526?v=3 p-e-w 1 4500
29852?v=3 phw 2 2501
23114683?v=3 budgie-desktop 3 1639
1801039?v=3 gnome 4 1228
28766?v=3 codito 5 1066
6185495?v=3 solus-project 6 1040
1978534?v=3 elementary 7 846
887764?v=3 baedert 8 818
10786508?v=4 philip-scott 9 672
6001248?v=3 haecker-felix 10 561
2975241?v=3 iabem97 11 531
11020808?v=3 pdfpc 12 442
12012494?v=3 jangernert 13 439
36187?v=3 dino 14 420
7688531?v=3 tiliado 15 416
12488854?v=3 teejee2008 16 415
23465170?v=3 needle-and-thread 17 410
2527103?v=3 alecaddd 18 372
3366745?v=3 mank319 19 371
6185495?v=3 evolve-os 20 336
705911?v=3 rastersoft 21 287
6295529?v=3 fossasia 22 272
17814816?v=3 elementary-tweaks 23 267
485251?v=3 amuza 24 263
237487?v=4 manateelazycat 25 248