Top Verilog GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
150458?v=3 mntmn 1 841
619764?v=3 cliffordwolf 2 703
32145751?v=4 nvdla 3 496
8671078?v=3 verticalresearchgroup 4 422
2919930?v=3 parallella 5 334
2188783?v=3 openrisc 6 320
22348544?v=3 zipcpu 7 264
18257418?v=3 fpgawars 8 254
508807?v=3 alexforencich 9 218
34214850?v=4 1801bm1 10 211
2465527?v=3 analogdevicesinc 11 210
1286062?v=3 obijuan 12 206
8184025?v=3 freecores 13 194
3693328?v=3 kramble 14 192
154028?v=3 jmahler 15 184
1833061?v=3 secworks 16 183
116047?v=3 m-labs 17 170
454398?v=3 netfpga 18 157
232108?v=3 marmolejo 19 147
7337763?v=3 dtysky 20 125
1410977?v=3 madcowswe 21 117
14061675?v=3 sergeykhbr 22 116
9739996?v=3 sheldonucr 23 115
1018530?v=3 seldridge 25 105