Top Vhdl GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1941485?v=3 hamsternz 1 870
27681?v=3 progranism 2 711
2919930?v=3 parallella 3 700
2232217?v=3 aws 4 534
34667246?v=4 ghdl 5 435
7527507?v=3 asicguy 6 370
13433645?v=3 tgingold 7 369
722836?v=3 ikorb 8 208
13578027?v=3 mist-devel 9 198
10209200?v=3 vlsi-eda 10 184
6691399?v=3 vunit 11 182
375722?v=3 twlostow 12 172
811205?v=3 timvideos 13 166
4978480?v=3 vectorblox 14 161
845595?v=3 xesscorp 15 147
53185?v=3 inforichland 16 147
3758121?v=3 gtaylormb 17 142
11924122?v=3 f32c 18 134
1585817?v=3 fpgaminer 19 127
294960?v=3 fabioperez 20 118
616260?v=3 gadgetfactory 21 107
977222?v=3 digilent 22 97
8184025?v=3 freecores 23 93
544240?v=3 ttl 24 89
1767182?v=3 drxzcl 25 85