Top Vim_script GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
378?v=3 tpope 1 47682
6471485?v=3 neovim 2 26603
700826?v=3 junegunn 3 19747
12930284?v=3 vundlevim 4 17196
1671?v=3 scrooloose 5 13268
41495?v=3 shougo 6 12918
972014?v=3 mhinz 7 12822
184462?v=3 amix 8 12675
16690788?v=3 vim-airline 9 11313
23237270?v=3 vim-syntastic 10 8974
76794?v=3 carlhuda 11 7520
1449133?v=3 ma6174 12 6823
24742154?v=3 spacevim 13 6424
567259?v=3 terryma 14 6047
694063?v=3 jbranchaud 15 5468
7265?v=3 airblade 16 5287
10111?v=4 mattn 17 5010
3518142?v=3 w0rp 18 4480
375258?v=3 itchyny 19 4301
2002216?v=3 wklken 20 4191
554231?v=3 morhetz 22 3883
13532591?v=4 bryphe 23 3779
13000476?v=3 easymotion 24 3693
13532591?v=3 extr0py 25 3558