Top Viml GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2840?v=3 akitaonrails 51 963
213658?v=3 fholgado 52 952
20474?v=3 thinca 53 934
567259?v=3 terryma 54 893
428979?v=3 vgod 55 874
83844?v=3 nvie 56 856
3797062?v=3 haya14busa 57 786
17589?v=3 sickill 60 753
949850?v=3 thoughtstream 61 704
740268?v=3 benekastah 62 703
6090039?v=3 reedes 63 679
8465?v=3 motemen 64 658
17655?v=3 skammer 65 644
284438?v=3 dahu 66 636
645870?v=3 groenewege 67 613
15067?v=3 spolu 70 587
28792?v=3 astrails 71 563
23583?v=3 digitaltoad 72 555
823277?v=3 rhysd 73 540
11927968?v=3 bookercodes 74 522
474386?v=3 hsitz 75 517