Top Viml GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2543240?v=3 yakiang 102 405
2698003?v=3 barretlee 104 382
535254?v=3 toyamarinyon 106 372
11504?v=3 ujihisa 107 364
8074?v=3 grigio 108 356
1342004?v=3 google 109 352
197655?v=3 mustache 111 343
1413075?v=3 latex-box-team 112 341
17266?v=3 ciaranm 113 338
283886?v=3 keithbsmiley 114 337
723755?v=3 unblevable 115 337
275202?v=3 gcmt 116 336
319?v=3 dag 118 333
8499?v=3 twerth 119 330
1497?v=3 mikewest 120 327
160338?v=3 hdima 121 326
6104?v=3 jasonlong 122 325
55776?v=3 guns 123 320
3541543?v=3 dsawardekar 124 319
60203?v=3 davidoc 125 319