Top Vue GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2117018?v=4 wenzhixin 26 1994
7713463?v=3 javaswing 27 1933
15955045?v=3 cristijora 28 1853
5359011?v=3 ustbhuangyi 29 1840
10825609?v=4 halfrost 30 1826
20501873?v=3 simonzhangiter 32 1717
3524167?v=3 mrholek 33 1686
6126493?v=3 caiyeon 34 1651
27926?v=3 fundon 35 1643
5661195?v=3 jackhutu 36 1496
15034042?v=3 jeneser 37 1432
22714014?v=3 bailichen 38 1426
2798204?v=3 akryum 39 1424
23534030?v=3 paddlepaddle 40 1368
5517400?v=3 ydcss 41 1349
4099122?v=3 chenz24 42 1286
11865027?v=3 useryangtao 43 1279
11735533?v=3 liangxiaojuan 44 1277
31005236?v=4 at-ui 45 1247
16045604?v=4 herozhou 46 1239
12635613?v=4 sunzongzheng 47 1218
19163507?v=3 microzz 48 1208
841395?v=3 dongweiming 49 1171
12846955?v=3 coffcer 50 1171