Top Vue GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
8784712?v=4 egoist 76 789
6044394?v=3 lian-yue 77 788
4484836?v=3 josephsmith127 78 785
2327556?v=4 chrisvfritz 79 776
27094969?v=3 lookstudios 80 764
7302766?v=3 chaitin 81 759
6159588?v=3 dafrok 82 757
13888962?v=3 nightcatsama 83 748
21073039?v=4 muwoo 84 741
11862797?v=3 bluefox1688 85 734
6735870?v=3 rowanwins 86 732
12149373?v=3 tigerb 87 727
6993514?v=4 potato4d 88 725
4280481?v=3 philipplgh 90 707
16999086?v=3 canfoo 91 691
12091318?v=4 bosnaufal 92 688
24189407?v=3 yucccc 93 688
17402583?v=3 ifmiss 94 667
25920326?v=3 bxm0927 95 642
29566738?v=3 nuxt-community 96 627
10226014?v=4 robinck 97 625
16912206?v=3 luosijie 98 617
12172868?v=3 jrainlau 99 612
4995227?v=3 halower 100 608