Top Webassembly GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
11578470?v=3 webassembly 1 1649
28916798?v=4 assemblyscript 2 733
2691804?v=3 andrewscheidecker 3 373
2295542?v=4 chai2010 4 372
506755?v=3 chris-rudmin 5 371
14073237?v=3 go-interpreter 6 326
26309365?v=3 haskell-wasm 7 316
7565578?v=3 mdn 8 241
311082?v=3 mbebenita 10 196
14176906?v=3 paritytech 11 95
376661?v=3 mafintosh 12 93
20602854?v=3 ewasm 13 49
1448289?v=4 torch2424 14 38
13596991?v=3 seccon 16 31
31269432?v=4 truebitfoundation 18 25
36180490?v=4 ontio 19 24
259374?v=3 dominictarr 20 22
723678?v=3 nodeca 21 20
3186518?v=3 nikvolf 22 19
4223666?v=3 michaeljyeates 23 15
2502899?v=3 abagames 24 13
418920?v=3 deniskolodin 25 12