Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1089146?v=3 atom 26 53081
10566080?v=3 socketio 27 52905
4732?v=3 jashkenas 28 50652
5796209?v=3 semantic-org 29 48258
19538647?v=3 facebookincubator 30 47789
629429?v=3 hakimel 31 46624
4219865?v=3 nylas 32 46569
1136800?v=3 h5bp 33 46299
121766?v=3 feross 34 46174
4129662?v=3 moment 35 45121
789528?v=3 meteor 36 43492
10161?v=3 joyent 37 43005
2268460?v=3 ecomfe 38 42981
9919?v=3 github 39 42866
97088?v=3 mrdoob 40 42166
3020012?v=3 strongloop 41 42070
819518?v=3 segmentio 42 42032
9285252?v=3 visionmedia 43 42027
8296347?v=3 postcss 44 41721
1153916?v=3 axios 45 39521
1530011?v=3 angular-ui 46 39143
6154722?v=3 microsoft 47 38689
11823761?v=3 reacttraining 48 38488
39759?v=3 maxogden 49 36856
10342521?v=3 chartjs 50 36613