Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
610428?v=3 babel 26 53606
1089146?v=3 atom 27 53081
10566080?v=3 socketio 28 52905
4732?v=3 jashkenas 29 50652
5796209?v=3 semantic-org 30 48258
19538647?v=3 facebookincubator 31 47789
629429?v=3 hakimel 32 46624
4219865?v=3 nylas 33 46569
1136800?v=3 h5bp 34 46299
121766?v=3 feross 35 46174
4129662?v=3 moment 36 45121
789528?v=3 meteor 37 43492
10161?v=3 joyent 38 43005
2268460?v=3 ecomfe 39 42981
9919?v=3 github 40 42866
97088?v=3 mrdoob 41 42166
3020012?v=3 strongloop 42 42070
819518?v=3 segmentio 43 42032
9285252?v=3 visionmedia 44 42027
8296347?v=3 postcss 45 41721
1153916?v=3 axios 46 39521
1530011?v=3 angular-ui 47 39143
6154722?v=3 microsoft 48 38689
11823761?v=3 reacttraining 49 38488
39759?v=3 maxogden 50 36856