Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
11823761?v=3 reacttraining 51 38488
39759?v=3 maxogden 52 36856
10342521?v=3 chartjs 53 36613
376661?v=3 mafintosh 54 35566
602612?v=3 resume 55 35556
253398?v=4 narkoz 56 35327
905434?v=3 ruanyf 57 34882
22632046?v=3 storybooks 58 34552
33663932?v=4 mui-org 59 34538
934293?v=3 bevacqua 60 34134
952783?v=4 jamiebuilds 61 34109
5055057?v=3 koajs 62 33734
2565403?v=3 lodash 63 33466
5477410?v=3 impress 64 33309
50278?v=3 twitter 65 33113
952783?v=3 thejameskyle 66 33082
6200624?v=3 gulpjs 67 32844
110953?v=3 addyosmani 68 32824
5274?v=3 caolan 69 32570
156122?v=3 zurb 70 32248
2775751?v=3 dogfalo 71 32075
199035?v=3 mzabriskie 72 32029
25012217?v=3 webpack-contrib 73 31989
22247014?v=3 yarnpkg 74 31271
1262264?v=3 callemall 75 30843