Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1315101?v=4 yangshun 51 35588
376661?v=3 mafintosh 52 35566
602612?v=3 resume 53 35556
253398?v=4 narkoz 54 35327
905434?v=3 ruanyf 55 34882
22632046?v=3 storybooks 56 34552
33663932?v=4 mui-org 57 34538
934293?v=3 bevacqua 58 34134
952783?v=4 jamiebuilds 59 34109
5055057?v=3 koajs 60 33734
2565403?v=3 lodash 61 33466
5477410?v=3 impress 62 33309
50278?v=3 twitter 63 33113
952783?v=3 thejameskyle 64 33082
6200624?v=3 gulpjs 65 32844
110953?v=3 addyosmani 66 32824
5274?v=3 caolan 67 32570
156122?v=3 zurb 68 32248
2775751?v=3 dogfalo 69 32075
199035?v=3 mzabriskie 70 32029
25012217?v=3 webpack-contrib 71 31989
22247014?v=3 yarnpkg 72 31271
1262264?v=3 callemall 73 30843
13742415?v=3 serverless 74 30629
29597?v=4 bvaughn 75 30547