Top Shell GitHub developers in NashvilleUsername City rank Stars
99367?v=3 xdissent 1 10026
81476?v=3 fonnesbeck 2 506
8177?v=3 viking 3 91
1222137?v=3 jasonamyers 4 66
32422?v=3 fredpalmer 5 55
1444686?v=3 leprechau 6 54
2034420?v=3 lasandell 7 48
5839563?v=3 initialstate 8 32
10134195?v=3 accre 9 25
879922?v=3 myoung34 10 22
20034?v=3 jameswhite 11 12
4436?v=3 jpinnix 12 10
20028?v=3 jfryman 13 9
1949235?v=3 niftyn8 14 9
1641390?v=3 tribou 16 8
25408?v=3 leejones 17 8
11802078?v=3 matthamil 18 8
1106445?v=3 yeargin 19 7
2765?v=3 bradfordw 20 7
17278275?v=3 myena 21 6
571683?v=3 epochblue 22 6
3759919?v=3 kcrawley 23 6
233050?v=3 jaminguy 24 6
677595?v=3 sciurus 25 5