Top Python GitHub developers in ChinaUsername Country rank Stars
3880963?v=4 floodsung 1 17446
20924010?v=4 wangshub 2 13766
167837?v=3 fxsjy 3 13072
30764933?v=4 chinese-poetry 4 8290
646451?v=3 binux 6 11504
16631068?v=4 youfou 6 6033
6939375?v=3 darknessomi 7 5541
5144674?v=3 0x5e 8 4884
3646955?v=3 qiwsir 9 4871
15275188?v=4 gaojiuli 10 4736
1510785?v=3 yidao620c 11 4688
5365195?v=3 urinx 12 4681
733097?v=3 tangqiaoboy 13 4618
123598?v=3 sshwsfc 14 4363
32793535?v=4 spiderclub 15 4317
1220164?v=3 douban 16 4280
2270240?v=4 ufoym 17 4099
8032883?v=3 xiyoumc 18 3890
596274?v=3 isnowfy 19 3877
6715118?v=3 shangtongzhang 20 3759
1560507?v=3 taobao 21 3753
470058?v=3 michaelliao 22 3632
3370345?v=3 detailyang 23 3584
405972?v=3 reorx 24 3216
1902153?v=3 gnemoug 25 3171