Top Elixir GitHub developers in IndonesiaUsername Country rank Stars
175652?v=3 igas 1 404
1147918?v=3 rizafahmi 2 89
4920820?v=3 bobbypriambodo 4 13
5663877?v=3 resir014 5 8
191735?v=3 fajarmf 6 5
2082082?v=3 mada41 7 2
907350?v=3 zerosign 8 1
34176903?v=4 gojekfarm 9 1
28510687?v=4 enjelhutasoit 10 1
29493273?v=3 gojektech 11 1
1282808?v=4 wayanjimmy 12 0
6713594?v=4 ericivander 13 0
4141862?v=3 aligos 14 0
977552?v=3 iwanbk 15 0
19226201?v=4 krestovolt 16 0
26619526?v=4 j00tesid 17 0
16045993?v=3 7x24th 18 0
10011216?v=4 adhywiranata 19 0
8341867?v=4 styd 20 0