Top Javascript GitHub developers in SpainUsername Country rank Stars
4396759?v=3 erikras 1 20363
2801252?v=4 franciscop 3 7360
22855482?v=3 svgdotjs 3 5685
731885?v=3 spite 4 5082
594298?v=3 kelion 5 4312
459764?v=3 victorbjelkholm 6 3435
802081?v=3 tcorral 7 3309
1194982?v=3 zzarcon 8 3175
454523?v=3 artberri 9 2992
829859?v=3 jacoborus 1 2847
393515?v=3 jagenjo 11 2361
1110193?v=3 jonan 12 2234
3832?v=3 bomberstudios 13 2149
5002453?v=3 yagop 14 2133
1090272?v=4 bigardone 15 2072
469968?v=3 apsl 16 2051
1087957?v=3 foxandxss 17 1995
622227?v=3 fredkschott 18 1575
5276939?v=3 adchsm 19 1467
96355?v=3 xk 20 1342
539546?v=4 dciccale 21 1334
7457?v=3 danigb 22 1312
1218064?v=3 marcosvidal 23 1279
876570?v=3 alexfernandez 24 1260
892373?v=3 jonseg 25 1175