Top Objective-c GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
69631?v=3 facebook 1 54313
546885?v=3 nicklockwood 2 44486
1181541?v=3 afnetworking 3 34224
839283?v=4 ibireme 4 30316
2911921?v=4 chenyilong 5 23543
68232?v=3 rs 6 23327
304604?v=3 robbiehanson 7 22810
7659?v=3 mattt 8 20926
3817366?v=3 codermjlee 9 20161
698437?v=3 airbnb 10 19198
11923583?v=3 forkingdog 11 17476
481100?v=3 romaonthego 12 17446
954279?v=3 bradlarson 13 17301
58493?v=3 steipete 14 16836
7809696?v=3 snapkit 15 16217
7560860?v=3 facebookarchive 16 15648
457049?v=3 flipboard 17 15504
6725?v=3 jdg 18 14999
6493255?v=4 draveness 19 14800
590579?v=4 dzenbot 20 14786
82592?v=3 square 21 14512
1468993?v=4 krzysztofzablocki 22 14336
60178?v=3 ccgus 23 14197
10412193?v=3 gsdios 24 14009
234324?v=3 cocos2d 25 13204